Regulamin Serwisu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym las.sklep.pl

2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: las.sklep.pl
Sprzedawca – LAS Wojciech Kuczyński z siedzibą przy ul. Kanarkowa 2a 02-818 Warszawa, NIP: 9512499622; REGON: 385786628 e-mail: info@las.sklep.pl
Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
Sklep – serwis internetowy pod adresem las.sklep.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, w którym jednoznacznie zostaje określona: rodzaj i ilość produktów, forma dostawy, forma płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, za którego pośrednictwem następuje złożenie Zamówienia
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Dowód zakupu – rachunek lub faktura
Dostawa – usługa przewozowa realizowana przez przewoźnika
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Otrzymanie towaru – objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik
Płatność – metoda zapłaty za zakupione produkty i ich dostawę
Koszyk – lista zakupów sporządzona na podstawie wyboru Kupującego
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.
3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
​​
2. Zamówienia w sklepie internetowym oraz przez formularz zgłoszeniowy można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

4. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

5. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 21-28 dni roboczych. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo. 

6. Realizacja zamówienia polega na stworzeniu noża oraz/lub jego grawerowaniu oraz przygotowaniu towaru do wysyłki.

7. Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej lub paczkomatowej wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłki może ulec wydłużeniu zgodnie z regulaminem wybranego przewoźnika. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od kraju docelowego uwzględniając możliwości spedycyjne wybranego przewoźnika.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają podatku VAT (Sprzedawca  świadczy usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) oraz ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. Płatności w sklepie internetowym są obsługiwane przez firmę PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, oraz firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

5. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

6. W przypadku zamówień wysyłanych za granicę Polski akceptowana jest jedynie płatność z góry.

7. Produkty dostępne na stanie magazynowym które nie będą wytwarzane na zamówienie, zostają wysyłane są w ciągu 2 do 3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem). W przypadku gdy kupujący wybierze sposób płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

9. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 48 godzin od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§4. DOSTAWA

1. Produkty zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane na terenie Polski oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu w zakładce „Wysyłki i zwroty” w Sklepie. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
InPost – Przesyłka kurierska
Paczkomaty InPost

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę . Czas doręczania Produktu przez przewoźnika jest dodatkowym czasem transportu.

4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy produktu, wynikającego z winy przewoźnika.

5. Koszty dostawy poza granice Polski do wybranych krajów UE ustalane są indywidualnie i widnieją w momencie składania zamówienia
6. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

7. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA
1. Produkty wykonywane na zamówienie oraz produkty personalizowane (np. grawerem) nie podlegają prawu odstąpienia od umowy na mocy art. 38 p. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
3. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy trzeba złożyć na formularzu w ciągu 14 dni drogą mailową lub wypełnić formularz i włożyć do pudełka z produktem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres: LAS Wojciech Kuczyński Kanarkowa 2a 02-818 Warszawa

6. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie nieużywanym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

12. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny produkt jeśli produkt nie był używany i nie posiada śladów użytku.

13. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym.

14.   W przypadku Reklamacji zaleca się odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji.

15. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

16. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

17. Zwroty prosimy wysyłać na adres: LAS Wojciech Kuczyński Kanarkowa 2a 02-818 Warszawa